Odoo image and text block

شرکت مهان کنیا

فعالیت های این شرکت در زمینه برقراری ارتباط با شرکت های مهندسین مشاور ، اجرای عملیات نقشه برداری مسطحاتی و کاداستر، طراحی و برنامه ریزی شهری ، اجرای عملیات ساخت و شهرسازی ، نقشه کشی معماری و انجام محاسبات مهندسی ، مدیریت جامع شهری ، تولید انبوه ساختمان ، مدیریت و مشارکت در اجرای پروژه های عمرانی و انجام فعالیت های ساختمانی و بازرگانی در خارج از کشور.ل

 

پروژه ها