Odoo image and text block

شرکت مهامین

شرکت مهان پردازش امین با هدف فعالیت در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه آن در مجموعه هولدینگ مهان تأسیس شده است . این شرکت با ارائه خدمات نرم افزاری و سخت افزاری سعی دارد تا خدمات تعریف شده هولدینگ را با ساختار فن آوری اطلاعات و ارتباطات مرتبط سازد و خدمات نوین در این مجموعه به مشتریان ارائه نماید. ی

 

ویژگی های شرکت مهان پردازش امین

تیم تحقیق و توسعه مجرب و فعال *

تیم حرفه ای در حوزه طراحی و توسعه نرم افزار *

تیم کارشناسی و ارزیابی حوزه های مختلف کسب و کار *

 قابلیت و انعطاف پذیری بالا در خصوص عملیاتی نمودن نیازهای جدید مشتری و توسعه *

امکانات تخصصی

هزینه کاملاً رقابتی و مناسب راهکار *

ارائه دهنده راهکارهای جامع *

معماری کار مهامین

Odoo CMS - a big picture

بر همین اساس شرکت مهان پردازش امین در حال حاضر در دو حوزه هـای تخصصی هوش تجاری

و ارائه خدمـــات این دو حوزه به صورت تخصــــصی به  Open Source استقـــرار نرم افــزارهای

سازمان ها و شرکـــت های بخش خصوصـــی و دولتی فعــالیت دارد و افتخـــار دارد در کـنار شما 

یاری بخش توســعه سازمـــان و تعـالی کسب و کارتــان با کمک ابزار فــن آوری اطلاعــات باشــد.ی